Velkommen

Hva har SAFE fått til

07.07.10 - Skrevet av:
Hva Har SAFE fått til ?

SAFE (tidligere OFS) har en lang historie med mange tøffe kamper for oljearbeideres Safe never giv uprettigheter og arbeidsforhold offshore.
SAFE har gjennomført mange tøffe streiker for å få på plass de godene vi nyter godt av i dag. 

SAFE har hatt "Gutsen" til å  stå på barrikadene for at vi alle skal ha en offshorejobb med verdens beste tariffavtale og arbeidsvilkår!
Fordelene kom ikke gratis!

Støtt opp om fagforeningen SAFE som kjemper for et rettferdig arbeidsliv!
 

HER ER NOE AV DET SAFE (OFS) HAR FÅTT TIL:


 

 • Kjempet frem gode lønns og arbeidsvilkår og opprettholdelse av dette.
 • Ref: IE leder Leif Sande uttalelser på OFS kongressen 2002, Nopef årsmøte i 2002 og
  Victor Nordmanns innlegg på Norge Rederiforbund konferanse i april 2005


 • Fikk opprettet den første tariff og hovedavtale på norsk sokkel.

 • Innføring av arbeidstidsordningen 2- 3 og senere 2 – 4 rotasjon.

 • Fikk innført skifttillegg, alarmtillegg, ulempetillegg og helligdag godtgjørelse.

 • Forsikring for tap av helsesertifikat, for forpleining, boring og operatør ansatte.

 • Har satt søkelys og etter hvert vunnet frem med faren ved bruk av adferdsbaserte sikkerhetssystem.

 • Fikk innført bedriftsdemokrati, bedriftsutvalg på sokkelen.

 • Fikk AML gjort gjeldende på sokkelen og for flytende plattformer.

 • Fikk opprettet AMU og VO tjeneste offshore.

 • Kompensasjon for bytte av skift og betalt fritid ved utvidet oppholdsperiode.

 • Lønn for repetisjonsøvelser i forsvar og heimevern.

 • Utvidet og bedret ordningene ved svangerskapspermisjon.

 • Overtidsbetaling for kurs i friperiode.

 • Redusert pensjonsalder i operatør, boring og forpleiningsselskap.

 • Innført rett til deltidsstillinger.

 • Innført rett til velferdspermisjoner.

 • Rett til å benytte 3.dagers egenmelding ved sykdom (ikke innført i alle rederi).

 • Rett til videreutdanning ved endring av arbeidsoppgaver og jobbinnhold, fagopplæring og oppgradering av ufaglærte i henhold til §20.

 • Har klart å skape fokus på Oljearbeidernes helse ved fokus på aldring, belastende arbeid (forpleining), fokus på skift og natt arbeide.

 • Fikk innført smittevern lovgivning på sokkelen i år 2000.

 • Fokus på ferdigprodusert mat har ført til et påbegynt arbeid i mattilsynet om nasjonale retningslinjer.

 • Har skapt fokus på faren med Icocyanater og giftige oljer som har ført til en forbedret livssituasjonen for flere tusen arbeidsmiljøskadde.

 • Har vært pådriver for at Pionerdykkere skal vinne frem med sine saker.

 • Har vært aktive i hjelp og bistand for å danne diverse støttegrupper, Sleipner, Sunami, Deep Sea Driller.

 • Har skapt fokus på en av de nyeste yrkesgruppene på sokkel "Plattformhoggerne", Resulterte i serieoppslag i Dagblad i mars 2005 og har vært i departementet sammen med våre " Hoggere" vedrørende ansvarsfordeling for skraping av plattformer og helsefarlig arbeid.

 • Har vært den organisasjonen som har sørget for at sikkerhetsmeldingen for petroleumsnæringen kom i stand, med revisjon hvert 4 år.

   

 

Join SAFE, be SAFE!