Velkommen

Handlingsprogram

14.04.15 - Skrevet av: Steinar Nesse
Handlingsprogram.

           ORGANISASJON:
           Klubbens formål er å:
 
1.1      - arbeide for et godt samarbeid innen SAFE med det som mål å sikre at medlemmenes interesser blir ivaretatt overfor arbeidsgiver og myndigheter, samtidig sikre en fri og uavhengig fagbevegelse.
 
1.2      - arbeide for at alle ansatte får gode arbeids og lønnsvilkår.
 
1.3      - arbeide for at svangerskapspermisjonen utvides til 52 uker m/lønn etter nedkomst.
 
1.4      - arbeide for at medlemmer med ektefelle/samboer som skal føde, må få 6 uker lønnet omsorgspermisjon.
 
1.5      - arbeide for å få en fleksibel pensjonsalder på 57 - 62 år.
 
1.6      - trygge medlemmenes ansettelsesvilkår ved å motarbeide all bruk av ut/innleie av arbeidskraft ved utførelse av arbeidsoppdrag.
 
 
           BEDRIFTSINTERNT
           Klubbens formål er å:
 
2.1      - arbeide for at medlemmene gis medinnflytelse gjennom bedriftsutvalg / bedriftsforsamling / styre i henhold til aksjelovens bestemmelser.
 
2.2      - arbeide for at alle gis en faglig utvikling og videreutvikling i selskapet. Klubben skal arbeide for at det etableres et samarbeid mellom det offentlige skoleverk og selskapet.
           Dette for å sikre at eget personell gis godt utdanningstilbud, og for å sikre at fremtidig utdanning er tilpasset det behov og de krav som fremtidig oljeindustri har behov for.
 
2.3      - arbeide for at bedriften tilrettelegger like arbeidsbetingelse for alle ansatte, inklusiv avløsere.
 
 
           HELSE  MILJØ & SIKKERHET
 
           Klubbens formål er å:
3.1      - arbeide for at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig i henhold til lov og avtaleverket.
 
3.2      - arbeide for at bemanningen på de enkelte innretninger blir tilstrekkelig.
 
3.3      - arbeide for at bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i selskapet, og at denne prioriterer de forebyggende helsetiltak, i tillegg til de beredskapsmessige.
           Klubben skal arbeide aktivt for at det utvikles et samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten og klubbens medlemmer som bygger på gjensidig tillit og forståelse.
           Klubben skal arbeide aktivt for opprettelse av hensiktsmessige sosial- og attføringsutvalg og avtaler for personer med rusmiddelproblemer. Dette må tilrettelegges slik at medlemmene kan bli omplassert i selskapet.
 
3.4      - arbeide for at bedriften fremstår som et miljøbevisst selskap på alle områder.
 
3.5      - arbeide for en holdningsendring for å redusere skadevirkningene av røyk- og rusmiddelmisbruk.
 
3.6      - i samarbeid med bedriften søke gjennomført sosiale velferdstiltak. Dette være seg både i den ansattes fritid og dens opphold på installasjonen.
 
3.7      - arbeide for å få gjennomført gode velferdstilbud og rabattordninger for sine medlemmer.
 
3.8      - fremme respekt og toleranse mellom mennesker uavhengig av kjønn, rase, kulturbakgrunn, religion og livssyn.